Termeni și condiții

1. ÎM „INCASO” SRL, c.f. 1009600029036, cod TVA 0207542, adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10B, tel: 373 22 896892, email: info@infobiz.md, www.infobiz.md, reprezentată de Veaceslav MÎRZA, Director general, împuternicit în baza statutului, în continuare „INCASO” sau Prestatorul, în temeiul Codului civil aprobat prin Legea nr. 1107/2022, Legii nr. 1069/2000 cu privire la informatică, Legii nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit, Legii nr. 284/2004 privind comerțul electronic, Legii nr. 305/2012 cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public și Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Obiectul contractului

2.1. În scopurile conforme legii, Prestatorul se obligă să ofere servicii informaționale efectuând schimbul de date eficient, iar Utilizatorul se obligă să le primească și să achite prețul cuvenit.

3. Prețul abonamentului

3.1. Prețurile serviciilor afișate în cadrul site-ului www.infobiz.md sunt cele oficiale şi sunt exprimate în Lei/Euro, includ T.V.A. și toate taxele aferente, conform legislației în vigoare. Prețurile sunt aplicabile în momentul validării comenzii de către client. În cazul în care prețul serviciului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate greșit pe www.infobiz.md, ne rezervăm dreptul de a anula prestarea serviciului și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre această situație.

3.2. Utilizatorul va primi factură lunar cu indicarea taxei de abonament și suma serviciilor suplimentare consumate.

3.3. Taxa de abonament este o plată curentă, lunară care este obligatorie și oferă utilizatorului dreptul de a beneficia de serviciile stabilite în contractul de abonament.

3.4. Prețul serviciilor utilizare se include în taxa abonamentului lunar, iar în cazul consumului serviciilor supra taxei abonamentului lunar, utilizatorul va plăti suplimentar conform planului tarifar.

3.5. Dacă utilizatorul nu a utilizat serviciile incluse în abonamentul lunar, acestea se consideră utilizate în acea lună cu obligația de achitare integrală a taxei de abonamentului lunar.

3.6. Taxa de abonament va fi calculată începând cu data semnării Contractului reieșind din numărul de zile rămase până la sfârșitul lunii.

3.7. Utilizatorul beneficiază de prețuri preferențiale, utilizând abonamentul selectat și/sau limita de credit.

4. Condițiile și parametrii tehnici în care are loc schimbul de date

4.1. Abonamentul poate fi modificat (migrarea la alt abonament) accesând meniul de setări din Cabinetul personal al Utilizatorului sau printr-o solicitare în scris (sub formă de document electronic sau document pe suport de hârtie semnat) adresată INCASO, recepționarea căreia a fost confirmată.

4.2. Migrarea la un alt abonament se face cu respectarea  unui preaviz de 3 zile, până la sfârșitul lunii. Condițiile de utilizare a serviciilor Infobiz sunt stipulate în anexa la prezentul contract (Anexa Tehnică).

5. Drepturile, obligațiile și responsabilitățile participanților la schimbul de date

5.1. Pentru neachitarea facturii în decurs de 7 zile de la data emiterii facturii, Utilizatorul va plăti o penalitate de întârziere în mărime de 20 lei/ per zi de întârziere. Suma totală a penalității de întârziere poate depăși suma datoriei de bază. INCASO la inițiativa personală poate suspenda prestarea serviciilor și/sau rezoluționa unilateral contractual, dacă Utilizatorul are restanță de plată în baza prezentului contract în cazul pierderii credibilității relevante practicii de activitate contrar termenilor și condițiilor de utilizare a serviciului InfoBIZ și/sau contrar legii, dacă se constată că documentele prezentate în vederea încheierii contractului au fost false.

5.2. În cazul rezoluțiunii contractului utilizatorul se obligă să achite integral prețul contractului în baza facturilor de plată. INCASO are dreptul de a modifica structura și/sau prețul serviciilor, în funcție de negocierile cu furnizorii de date, precum și în funcție de orice alți factori care pot influența prețul prezentului Contract.

5.3. Modificările se vor afișa prin intermediul paginii www.infobiz.md sau vor fi aduse la cunoștința utilizatorilor prin orice alte mijloace publice de comunicare.

5.4. INCASO poate stabili o Limită de Credit individuală mai mare decât cea standard, care corespunde valorii Taxei de abonament lunar, achitat post-factum utilizării serviciului, care poate fi de asemenea micșorată de INCASO la propria discreție și în orice moment până la valoarea minimă ce corespunde Taxei de abonament. Limita de credit se stabilește în funcție de statutul (rezident sau nerezident) și bonitatea Utilizatorului persoană juridică, tipul și numărul abonamentelor și serviciilor suplimentare solicitate, consumul facturat și nefacturat înregistrat, istoricul Utilizatorului în ceea ce privește îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor sale contractuale și alte aspecte obiective. În cazul depășirii Limitei de Credit, Utilizatorul este răspunzător pentru toată datoria creată și pentru efectele suspendării accesului. Limita maximă de consum. Utilizatorul poate solicita stabilirea unei limite maxime de consum lunar, astfel limitând costul total care depășește Taxa de abonament lunar. Limita maximă de consum va fi indicată la pct.5 al Contractului. Limita maximă de consum poate fi modificată la solicitarea în scris parvenită de la Utilizator în decurs de maxim 3 zile de la parvenirea acestei solicitări în adresa INCASO.

6. Modalitatea de soluționare a litigiilor

6.1. Validitatea prezentului contract sau toate celelalte probleme sau litigii rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia sunt guvernate de legislația Republicii Moldova.

6.2. Părțile se angajează să depună toată diligența în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei probleme sau oricăror litigii ce pot apărea.

6.3. Părțile convin că, în cazul în care litigiul survenit nu este rezolvat amiabil sau de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, acesta va fi soluționat de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

 

 


Anexa tehnică

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIULUI INFOBIZ

1. Despre serviciul InfoBIZ

1.1. InfoBIZ este un serviciu on-line, despre și, în particular, pentru persoane juridice și clienții acestora, prin intermediul căruia utilizatorii pot achiziționa rapoarte privind situația financiară și juridică a companiilor înregistrate în Republica Moldova, dar și în alte state. Serviciul InfoBIZ este destinat utilizării rezonabile și în condițiile unor practici loiale, pentru necesitățile proprii ale Utilizatorului, în calitatea sa de utilizator final.

1.2 Serviciul InfoBIZ este proprietatea IM ,,INCASO” SRL (denumită în continuare „INCASO”).

1.3. Utilizarea InfoBIZ presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către INCASO, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizator” sau „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit termenii de utilizare descriși în continuare. Utilizatori reprezintă utilizatorul sau persoanele desemnate/împuternicite de acesta să facă uz de serviciile INCASO. Persoanele adăugate de Utilizator cu drept de acces în contul Utilizatorului și/sau persoanele sunt considerate desemnate/împuternicite de acesta să facă uz de serviciile INCASO inclusiv de servicii suplimentare. Persoanele care accesează servicii utilizând contul personal al Utilizatorului sunt considerate desemnate/împuternicite de acesta să facă uz de servicii, inclusiv de servicii suplimentare.

2. Prin intermediul secțiunilor www.infobiz.md sau prin API, INCASO oferă utilizatorilor rapoarte/date despre sau legate de companii, de exemplu:

Date din INFOBIZ DESPRE COMPANIE - Include informația generală despre companie: denumire, forma de organizare, administratorul, fondatori, adresa juridică și adresa de corespondență, codul fiscal/IDNO, data înregistrării; numerele de telefon sau email ale companiei, numărul de fax, activitățile nelicențiate, activitățile licențiate. Datele marcate drept verificate sunt verificate periodic dar nu mai rar decât 1/12 luni, fiind confirmate de responsabilii companiei.

Date privind indicatorii principali de activitate - Indicatori financiari – informații despre lichiditatea curentă, lichiditatea imediată, lichiditate numerar, lichiditate operațională, grad capitalizare, structura activelor, acoperire dobânzi, rata profitului net, rata profitului operațional, capitalul propriu, marja brută, randamentul activelor, randamentul capitalurilor, durata de colectare a creanțelor, durata de rotație a stocurilor, durata de rotație a furnizorilor, datorii pe termen scurt, gradul de autofinanțare din capitalul propriu, activele imobilizate&total active, ciclul de conversie a banilor, date financiare extinse și date financiare standard - cuprinde date despre bilanț, contul de profit și pierdere.

Opțiunea SCORING Business Scoring” - Scoringul este un punctaj de clasificare a companiei într-un anumit grad de risc și reprezintă un rezultat al unei analize detaliate a companiei pe baza Raportului financiar. Punctajul este rezultatul analizei în baza unor formule matematice și statistice prin care se calculează mai mulți indicatori care identifică direcția financiară a firmei în prezent și dinamica de creștere sau de scădere în viitorul apropiat.

Date din ASP despre Companie – Date furnizate de Agenția Serviciilor Publice - reprezintă informația oficială despre companie, cum ar fi: date generale despre persoana juridică; adresa și date de contact; date administrator/fondator; date despre reorganizarea firmei; date despre activitățile licențiate și nelicențiate; datele despre restanțe la bugetul de stat; date despre mijloacele de transport în proprietate; date despre bunurile imobiliare în proprietate.

Acces la opțiuni de selectare și Export al rezultatului în pdf - pentru analiza de orice gen și/sau activități de marketing.

Alte servicii – așa cum sunt descrise și la prețurile indicate pe www.infobiz.md, dacă Abonamentul ales de Utilizator nu prevede condiții mai favorabile.

2. Proprietatea Intelectuală. 2.1 Conținutul și designul InfoBIZ, inclusiv datele privind scoringu-ul sunt proprietatea INCASO și sunt protejate prin legislația în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. 2.2. Cu excepția cazului când Utilizatorul are acordul expres prealabil al INCASO, Utilizatorul nu are dreptul sa reproducă, sa vândă, să publice, să distribuie, să retransmită, să emită, să afișeze, să ofere sau să exploateze în scopuri comerciale conținutul disponibil, inclusiv rapoartele obținute. Utilizatorul este de acord sa acceseze rapoartele manual și nu utilizând programe specializate sau macro-uri, decât prin acceptul expres al INCASO. 2.3 Prin achiziționarea rapoartelor de pe InfoBIZ, Utilizatorul este de acord să nu modifice sau să rearanjeze conținutul acestora. Utilizatorul este de acord să nu folosească aceste rapoarte în scopuri comerciale, să nu folosească pasaje din rapoarte, titluri sau fragmente, pentru a fi utilizate în cadrul altui website sau serviciu. Utilizatorul este de acord să nu încarce, afișeze sau trimită raportul achiziționat în integralitatea lui sau părți din el către bloguri, grupuri terțe, liste de e-mail, buletine în format electronic, decât dacă are acordul scris în prealabil al INCASO. Utilizator se obligă să acceseze și să utilizeze informația care conține date cu caracter personal doar atunci când dispune de un scop legitim și temei legal. La atingerea scopului pentru care datele au fost colectate acestea vor fi nimicite, dacă legislația nu prevede altfel. 

4. Modificarea prezenților Termeni și Condiții. INCASO își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale InfoBIZ, fără îndeplinirea unor alte formalități în prealabil, inclusiv dreptul de a restricționa accesul Utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

4.3. INCASO poate oferi o notificare referitoare la schimbările acestor sau altor clauze prin afișarea notificărilor pe acest site sau prin alte mijloace de comunicare disponibile, inclusiv, dar fără a se limita la mail sau mesaj în contul Utilizatorului. Accesul în contul Utilizatorului, precum și folosirea serviciilor oferite, după momentul notificării sau al afișării link-ului privind schimbările, confirmă că Utilizatorul și-a dat acordul asupra noilor termeni.

5. Prețurile sunt afișate în Abonament sau pe site, la accesarea serviciului și/sau a opțiunilor suplimentare. Solicitarea rapoartelor prin apăsarea butonului de comandă „Caută”/„Comanda”/„Formează Raport”/„Exportă” ș.a.m.d. confirmă acceptul Utilizatorului pentru structura raportului și plata prețului aferent.

6. Înregistrare, parole și responsabilități. Accesul Utilizatorului la serviciile oferite în cadrul InfoBIZ necesită utilizarea de credențiale de identificare și/sau parolă, și/sau semnătură mobilă. Utilizatorul este responsabil pentru menținerea confidențialității propriei parole și a altor detalii (dacă există) și pentru toate activitățile realizate în contul de Utilizator. Orice folosire neautorizata a contului de Utilizator sau altă încălcare a securității trebuie raportată imediat către INCASO la 022 896-892 sau info@infobiz.md.

7. Limitări de Responsabilitate. INCASO va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului de funcționare în bune condiții a serviciului. Cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare sau imposibilitatea de accesare  de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive care sunt sau nu sunt sub controlul și/sau influența INCASO. INCASO nu poate fi răspunzător în niciun fel pentru situațiile în care apar probleme în funcționarea rețelelor sau liniilor telefonice, a sistemelor de internet, a serverelor, a furnizorilor de internet, a echipamentelor, a programelor sau a altor elemente, ca urmare a imposibilității accesării din motive care nu pot fi prevăzute. Utilizatorul este de acord că, INCASO nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune, de orice natură, rezultate din utilizarea acestui site sau orice alt aspect relaționat acestui site.

8. În sensul Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, calitatea de operator de date cu caracter personal este atribuită fiecărei părți în dependență de puterea de control asupra scopurilor și după caz mijloacelor utilizate la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a) INCASO dispune controlul asupra modului de utilizare a platformei Infobiz și a datelor reprezentanților Utilizatorului;

b) Utilizatorul, dispune de controlul asupra modului de prelucrare a datelor din platforma Infobiz.

8.1. Părțile implementează măsuri organizatorice și tehnice adecvate fiecare pe partea sa de responsabilitate, în vederea asigurării respectării cerințelor Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

8.2. Utilizatorul asigură că datele cu caracter personal care vor fi prelucrate la solicitare, prin intermediul Infobiz, se va realiza doar în condițiile existenței unui scop și temei legal care va fi în legătură de cauzalitate cu datele ce vor face obiectul prelucrării.

9. Legea guvernantă este cea a Republicii Moldova.

10. INCASO are dreptul să transfere integral sau parțial drepturile sale de creanță izvorâte din prezentul contract unei terțe părți. Nu se acceptă Cesiunea oricăror dintre drepturile acordate prin Contract Utilizatorului sau acordarea cu titlu oneros a dreptului de folosință a Abonamentului sau a altor drepturi rezultând din Contract sau din prezenții termeni și condiții.

11. Litigii/Jurisdicție. Orice litigiu decurgând din/sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile  de procedură arbitrală, completul arbitral fiind compus dintr-un arbitru unic numit de Președintele de Procedură Arbitrală al Curții de Arbitraj Comercial Internațional din Chișinău. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor, logurilor de acces și/sau altor dovezi, și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.